นางยุพิน คำปัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
-หน้าหลัก
-ข้อมูลโรงเรียน
-บุคลากรโรงเรียน
-ข้อมูลนักเรียน
-สมุดเยี่ยม
-ติดต่อโรงเรียน
ฝ่านงานต่าง ๆ
-ฝ่านวิชาการ
-ฝ่ายธุรการ
  -ฝ่ายกิจการ

 

เรือนนอน
-เรือนนอนชาย
-เรือนนอนหญิง
  -กิจวัตรประจำวัน

-สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์

โทรทัศน์
l ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l ช่อง 9 l
l ช่อง 11 l ITV l ASTV l
การศึกษา

**คุณครูดอดคอม

**วิชาการ.คอม

**วัดผลจุดคอม

**กระดานดำออนไลน

**์ ด.เด็ก กองทุนบำเหน็จบำนาญ

*กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

**ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลนักเรียน

BASICSHOOL ...... EDBE2554

..การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม..

sdw

sdaw

โครงการอบรมมืออาชีพ 18 -20 มิถุนายน 57

"มุ่งส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาเด็กด้อยโอกาศทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ"
 

 

 

 

. .. ................ . .ภาพการประเมิน สมศ.รอบสาม วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2556 ...........

**** ประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา คลิกที่นี่ *-*

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 พค 57 รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ วันที่ 21 พค. 57 รายละเอียด

แจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มวิชานาฏศิลป์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ประจำปี 2557 ...รายละเอียด...

ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) รายละเอียด .......1....2.....3.....

s โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ ฮอมบุญ ฮ่วมงาน สืบสานสลากภัต 18 ก.ย. 57 รูปภาพกิจกรรม

sพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมชูปถัมภ์ โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ วันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด

 

สายใยรัก

คณิตคิดสนุก

วิทยาศาสตร์รอบตัว
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

บทเรียนออนไลน์

เรียนสังคมกับครูนิกร

.เรียนคอมพิวเตอร์กับครูเอส

- การสร้างเว็บไซต์

โครงงานคอมพิวเตอร์

 

เรื่องของเหตุผล...กับความเป็นจริงชีวิต

 

 

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครูเอส

ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คะแนน ม.3 ม.6

 

 

 

 

 

^ ดาวโหลดโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ^

หน้าหลัก  l  ข้อมูลโรงเรียน  l  บุคลากร  l  ข้อมูลนักเรียน   l  ติดต่อโรงเรียน  l

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
www.rpk31.ac.th/... Wednesday, September 24, 2014 8:25 AM